German
Dutch

Privacy Policy

Privacy Policy

We zijn erg tevreden over uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming is van bijzonder belang voor het bestuur van de stad Papenburg. Een gebruik van de internetpagina's van de stad Papenburg is in principe mogelijk zonder enige aanwijzing van persoonlijke gegevens. Als een betrokkene echter de speciale services van ons bedrijf via onze website wil gebruiken, kan verwerking van persoonsgegevens vereist zijn. Als de verwerking van persoonsgegevens vereist is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, is altijd in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsbepalingen die van toepassing zijn op de stad Papenburg. Via dit privacybeleid probeert ons bedrijf het publiek te informeren over de aard, omvang en doel van de persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen op de hoogte gebracht van hun rechten op grond van dit privacybeleid.

De stad Papenburg heeft als controller tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming mogelijk te maken voor persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt. Niettemin kunnen op internet gebaseerde datatransmissies over het algemeen veiligheidslekken hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is elke betrokken persoon vrij om persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken op een andere manier, bijvoorbeeld per telefoon.

1. Definities
Het privacybeleid van de stad Papenburg is gebaseerd op de terminologie die door de Europese richtlijn en regelgevende instantie wordt gehanteerd bij de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DS-GVO). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakelijke partners. Om dit te waarborgen, willen we van tevoren de gebruikte terminologie uitleggen.

Wij gebruiken onder andere de volgende voorwaarden in dit privacybeleid:

a) persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de "betrokkene"). een individu wordt geacht te zijn geïdentificeerd, direct of indirect, met name door middel van toewijzing aan een identificatie, zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of één of meer specifieke functies die de fysische, fysiologische geven, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

b) de betrokken persoon
Getroffen persoon is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke worden verwerkt.

c) verwerking
Verwerking: elk proces of reeks van bewerkingen gerelateerd aan persoonlijke gegevens, zoals verzamelen, vastleggen, organiseren, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, bevragen, gebruiken, met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures; openbaarmaking door indiening, verspreiding of enige andere vorm van verstrekking, verzoening of vereniging, beperking, wissing of vernietiging.

d) Beperking van verwerking
Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met als doel hun toekomstige verwerking te beperken.

e) profilering
Profiling is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, en dat is dat deze persoonlijke gegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten die betrekking hebben op een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten in verband met arbeid, economische status, gezondheid, persoonlijke Voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van die natuurlijke persoon analyseren of voorspellen.

f) Pseudonimisering
Pseudonimiseren is de verwerking van persoonsgegevens op een wijze die de persoonsgegevens niet langer aan een bepaald onderwerp zonder de hulp van aanvullende informatie kan worden toegekend, mits deze aanvullende informatie apart worden gehouden en technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

(g) controller of controller
De voor de verwerking verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het lichaam of het lichaam die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken. Wanneer het doel en de middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden geregeld op grond van het Unierecht of nationale recht.

h) processor
Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een lichaam of een instantie die persoonsgegevens namens de verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt.

i) ontvanger
Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, agentschap, agentschap of andere entiteit aan wie persoonlijke gegevens worden verstrekt, ongeacht of deze een derde partij is. Autoriteiten die op grond van EU- of nationale wetgeving persoonsgegevens mogen ontvangen in verband met een bepaalde missie, worden echter niet als begunstigden beschouwd.

j) derden
Ten derde is een natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de controller, de processor en de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de processor om de persoonlijke gegevens te verwerken zijn toegelaten.

k) Toestemming
Toestemming is iedere vrijwillige voor het specifieke geval en de betrokkene meegedeeld wijze wilsuiting ondubbelzinnig afgegeven in de vorm van een verklaring of andere herkenbare bevestigende handeling waardoor wordt degene bedoeld dat zij toestemming voor de verwerking van gegevens die de is.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke
De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetgeving inzake gegevensbescherming in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met een gegevensbeschermingskarakter is:

Stadt Papenburg

Hauptkanal rechts 68/69

26871 Papenburg

Deutschland

Tel .: 04961/82 0

E-mail: info@papenburg.de

Website: www.papenburg.de

3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming
De functionaris voor gegevensbescherming van de controller is:

Kim mooi

ITEBO GmbH

Dielingerstraße 39/40

49074 Osnabrück

Duitsland

Tel .: 0541 9631-0

E-mail: dsb@itebo.de

Website: www.itebo.de

Elke betrokkene kan op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met vragen of suggesties met betrekking tot gegevensbescherming.

4. Cookies
De websites van de stad Papenburg gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

Veel websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks waarmee internetpagina's en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte websites en servers de browser van het individu onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd door de unieke cookie-ID.

Door gebruik te maken van cookies kan de stad Papenburg gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in de zin van de gebruiker. Cookies stellen ons in staat, zoals eerder vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het gebruikers gemakkelijker te maken onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die gebruik maakt van cookies, bijvoorbeeld, niet elke keer moet je de website bezoekt opnieuw in te voeren zijn de toegang, omdat het van het internet wordt genomen en opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker cookie. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de online winkel. De online winkel onthoudt de items die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De getroffen persoon kan het gebruik van cookies via onze website te allen tijde te voorkomen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de Internet browser gebruikt en dus in strijd zijn permanent het gebruik van cookies. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

5. Verzamelen van algemene gegevens en informatie
De website van de stad Papenburg verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt geopend door een getroffen persoon of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. kan worden gedetecteerd (1) Browser gebruikte soorten en uitvoeringen, (2) het besturingssysteem toegang tot het systeem, (3) de website waarop een ontsluitingssysteem ons netwerk passeert (zogenaamde verwijzing), (4) de sub-gebieden die op (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een Internet Protocol (IP) -adres, (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de stad Papenburg geen conclusies over de persoon in kwestie. Deze informatie is vrij nodig om (1) leveren de inhoud van onze website correct, (2) om de inhoud van onze website en de reclame voor hen om ervoor te zorgen (3) de verdere werking van onze IT-systemen en de technologie van onze website te verbeteren ook ( 4) om rechtshandhavingsinstanties de nodige informatie te verstrekken voor vervolging in geval van een cyberaanval. Deze anonieme gegevens verzameld en informatie is daarom enerzijds statistisch en verder geëvalueerd door de stad Papenburg met het doel om de privacy en veiligheid van gegevens in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk te komen tot een optimaal niveau van bescherming die we persoonsgegevens verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een getroffen persoon worden verstrekt.

6. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde.

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

7. Rechten van de betrokkene
a) Recht op bevestiging
Elke betrokkene heeft het recht, zoals verleend door de Europese Directieve en Regulerende Autoriteit, om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, worden verwerkt. Als een getroffen persoon dit recht op bevestiging wenst uit te oefenen, kunnen zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.

b) Recht op informatie
Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om op elk moment door de Europese wetgever en de wetgever gratis informatie te verkrijgen van de verantwoordelijke over de persoonlijke gegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van die informatie. Bovendien heeft de Europese wetgever en regelgever de betrokkene de volgende informatie verstrekt:

de verwerkingsdoeleinden
de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt, met name aan ontvangers in derde landen of internationale organisaties
indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dat niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die duur
het bestaan ​​van een recht op rectificatie of wissing van de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, of op de beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking
het bestaan ​​van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit
als de persoonlijke gegevens niet van de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de AVGB en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde impact van dergelijke verwerking op de betrokkene
Bovendien heeft de betrokkene recht op toegang tot de verstrekking van persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de juiste garanties in verband met de overdracht.

Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op informatie, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Recht op rectificatie
Iedereen die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht van de Europese wetgever om de onmiddellijke correctie van onjuiste persoonlijke gegevens die hem betreffen te eisen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

Als een getroffen persoon dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.

d) Recht op annulering (recht om te worden vergeten)
Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijnen en regelgevers wordt geboden om van de voor de verwerking verantwoordelijke onmiddellijke verwijdering van de betreffende persoonsgegevens te eisen, mits aan een van de volgende redenen is voldaan en verwerking niet vereist is:

De persoonlijke gegevens zijn verzameld voor dergelijke doeleinden of anderszins verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.
De betrokken persoon herroept de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder a), van de AVGB of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG en heeft geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
Volgens Art 21 (1) DS-GVO, de betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen legitieme redenen voor de verwerking, of de gegevenssubjecten volgens artikel 21 (2) DS-GVO een verwerking.
De persoonlijke gegevens werden onrechtmatig verwerkt.
Het verwijderen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van EU- of nationale wetgeving waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen.
De persoonlijke gegevens werden verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8 lid 1 DS-GVO.
Als men de bovenstaande redenen van toepassing is, en een getroffen persoon wil de verwijdering van persoonsgegevens zijn opgeslagen in de stad Papenburg oorzaak, kan dit op elk moment van de oproep aan een werknemer van de data controller. De medewerker van de stad Papenburg zal ervoor zorgen dat het blusverzoek onmiddellijk wordt ingewilligd.

de persoonlijke gegevens van de stad Papenburg werden openbaar gemaakt en ons bedrijf als de persoon die verantwoordelijk is in overeenstemming met art. 17 par. 1 DS-GMO verplicht om verwijdering van persoonsgegevens, de stad Papenburg is waar rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de uitvoering passende maatregelen, waaronder technische een voor de verwerking verantwoordelijken dat de gepubliceerde persoonsgegevens op de aankondiging dat de betrokkene uit deze andere voor de verwerking verantwoordelijke het wissen van alle links op deze persoonlijke gegevens of kopieën of herhalingen van de verwerking van persoonsgegevens ingesteld voor zover de verwerking niet vereist is. De medewerker van de stad Papenburg zal in individuele gevallen het nodige regelen.

e) Recht op beperking van verwerking
Iedereen die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgevende instantie wordt verleend om van de verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat deze de verwerking beperkt als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
De verwerking is onwettig, de betrokkene weigert de persoonlijke gegevens te verwijderen en vraagt ​​in plaats daarvan de beperking van het gebruik van persoonlijke gegevens.
De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft ze nodig voor het beweren, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
Betrokkene heeft bezwaren tegen verwerking conform art. Artikel 21 lid 1 DS-GVO en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke persoon opwegen tegen die van de betrokken persoon.
Als een van de bovenstaande voorwaarden wordt gegeven en een betrokkene zou de beperking van de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in de stad Papenburg nodig hebben, kunnen zij voor dit doel op elk moment van de oproep aan een werknemer van de data controller. De medewerker van de stad Papenburg zal de verwerking beperken.

f) Gegevensoverdracht
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door de Europese richtlijnen en verordeningen donoren dat ze persoonlijke gegevens op te halen, die werden verstrekt door de persoon toegekende recht betrof een lading, in een gestructureerde, consistente en machine-leesbaar formaat. Het heeft ook om deze gegevens naar een andere lading te leggen, zonder gehinderd te worden door degenen die verantwoordelijk zijn, waarin de persoonsgegevens zijn mits de juiste, op voorwaarde dat de verwerking van de instemming overeenkomstig art. 6 lid. 1 punt een DS-GGO of art. 9 lid 2 (a) van de AVG of op basis van een contract

i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonlijke gegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn en regelgevende instantie, om de toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken.

Als de betrokkene zijn recht op intrekking van de toestemming wil doen gelden, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

8. Gegevensbescherming in applicaties en in het aanvraagproces
De controller verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens van aanvragers met het oog op de verwerking van het aanvraagproces. De verwerking kan ook elektronisch worden gedaan. Dit is met name het geval als een aanvrager overeenkomstige aanvraagdocumenten elektronisch bij de verantwoordelijke voor de verwerking indient, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier dat op de website beschikbaar is. Als de verantwoordelijke een arbeidsovereenkomst sluit met een aanvrager, worden de gegevens die worden doorgegeven opgeslagen voor de toepassing van de arbeidsverhouding in overeenstemming met de wet. Wordt gesloten door de verantwoordelijke voor de verwerking geen arbeidsovereenkomst met de aanvrager, zal het dossier twee maanden na de bekendmaking van de beslissing annulering automatisch worden verwijderd als een deletie van waarvoor geen andere legitieme belangen van de data controller. Andere legitieme belangen in deze zin, bijvoorbeeld een bewijslast in een procedure onder de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

9. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Matomo
De controller heeft de Matomo-component op deze website geïntegreerd. Matomo is een open-source softwaretool voor webanalyse. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een web analytics tool bevat onder meer gegevens over welke website van een getroffen persoon om een ​​website (de zogenaamde referrer), waarop sub-pagina's van de website toegankelijk is of hoe vaak en voor welke duur van het verblijf, een bodem werd beschouwd is gekomen. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een ​​website en een kosten-batenanalyse van internetreclame te optimaliseren.

De software wordt op de server van de controller gebruikt, de gevoelige gegevens van de gegevensbescherming worden uitsluitend op deze server opgeslagen.

Het doel van de Matomo-component is om bezoekersstromen op onze website te analyseren. De controller gebruikt onder andere de verkregen gegevens en informatie om het gebruik van deze website te evalueren om online rapporten samen te stellen die de activiteiten op onze websites weergeven.

Matomo zet een cookie in het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door de cookie in te stellen, kunnen we het gebruik van onze website analyseren. Bij elke oproep een van de pagina's van deze website van het internet browser automatisch naar het IT-systeem van de getroffen door de Matomo component om gegevens voor het doel van online analyse om onze server te verzenden persoon zal worden veroorzaakt. In de loop van dit technische proces verkrijgen we kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de persoon in kwestie, die onder meer dient om ons te helpen de oorsprong van bezoekers en klikken te begrijpen.

De cookie slaat persoonlijke informatie op, zoals toegangstijd, de plaats van waaruit toegang werd verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website. Telkens wanneer u onze website bezoekt, wordt deze persoonlijke informatie, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, naar onze server verzonden. Deze persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen. We delen deze persoonlijke informatie niet met derden.

De getroffen persoon kan van cookies via onze website, zoals reeds hierboven beschreven, telkens met een overeenkomstige aanpassing van de internetbrowser gebruikt om te voorkomen en daarmee in tegenspraak met permanent het gebruik van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Matomo een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Daarnaast kan een cookie die al door Matomo is ingesteld op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Verder is er voor de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de door die Matomo data, gerelateerd aan het gebruik van deze website en deze te voorkomen. De betrokkene moet uw browser "Do Not Track" in te stellen.

Met de vermindering van de opt-out cookies, echter, is er een mogelijkheid dat de websites zijn niet meer volledig beschikbaar van de verantwoordelijke voor de betrokkene.

Meer informatie en de privacy wetten van Matomo is te vinden op matomo.org/privacy/.

10. Gegevensbescherming regelgeving Toepassing en het gebruik van YouTube
De verantwoordelijke voor de verwerking heeft componenten geïntegreerd op deze website YouTube. YouTube is een video sharing website die video-uitgevers de gratis set van videoclips en andere gebruikers die ook gratis bekijken, rating en becommentariëren dit toelaat. YouTube maakt publicatie van alle soorten video's, dat is de reden waarom zowel complete films en televisieprogramma's, evenals muziek video's, trailers of bereid door gebruikers zelf video's zijn beschikbaar op het internet portal.

Exploitant van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Door elk gesprek een van de afzonderlijke pagina's van deze website die wordt beheerd door de controller en waarop een YouTube-component (YouTube video) is geïntegreerd, de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene wordt automatisch door de respectievelijke component YouTube gevraagd om een ​​presentatie van de YouTube-component van YouTube te downloaden. Voor meer informatie over YouTube is te vinden op www.youtube.com/yt/about/de/. Als onderdeel van dit industrieel proces YouTube en Google krijgen kennis over welke concrete basis wordt bezocht onze website door de betrokkene.

Als de persoon is ingelogd op hetzelfde moment op YouTube, YouTube erkent dat haalt een basis die een YouTube-video die betonnen voet van onze website bezocht de getroffen persoon bevat. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google, en toegewezen aan de desbetreffende YouTube-account van de betrokken persoon.

YouTube en Google krijgen via de YouTube-component altijd een informatie over het feit dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de persoon is ingelogd op het moment van de oproep zijn op hetzelfde moment op YouTube online beschikbaar; dit gebeurt ongeacht of de persoon die klikt op een YouTube-video of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar YouTube en Google door de betrokkene niet gezocht, kan dit de overdracht te voorkomen dat het uitlogt alvorens een oproep aan onze website uit haar YouTube-account.

Gepubliceerd door YouTube privacy beleid dat kan worden gevonden op www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

11. Rechtsgrondslag voor verwerking
Artikel 6 I lit. Een DS-GMO dient ons bedrijf als de wettelijke basis voor verwerkingsactiviteiten waarbij we toestemming verkrijgen voor een bepaald verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens aan een contract te vervullen, de contractant is de persoon die, zoals het geval is met het verwerken van handelingen die nodig zijn voor een levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of vergoeding zijn, is de verwerking gebaseerd op Artikel 6 I lit. b DS-GMO. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals de naleving van belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. c DS-GMO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond zou zijn geraakt en zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekering of andere essentiële informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6, I lit. d DS GGO's zijn gebaseerd. Uiteindelijk kunnen bewerkingen worden gebaseerd op artikel 6, I lit. f DS GGO's zijn gebaseerd. Op basis van deze rechtsgrondslag gebaseerd verwerkingen die niet vallen onder een van de bovengenoemde rechtsgronden bij de verwerking van een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde partij nodig is wil beschermen, moet zwaarder wegen dan het belang van de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was zij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een afnemer van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, tweede zin, DS-BER).

12. Economische belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de verantwoordelijke voor de verwerking of een derde
Is de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 I verlicht. f DS-GMO is ons legitiem belang bij het uitvoeren van onze activiteiten ten behoeve van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

13. Duur waarvoor de persoonlijke gegevens worden bewaard
Het criterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens is de respectieve wettelijke bewaarperiode. Na de deadline worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd als ze niet langer nodig zijn om het contract te vervullen of een contract te starten.

14. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzakelijkheid voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking
We verduidelijken dat het verstrekken van persoonlijke informatie gedeeltelijk wettelijk verplicht is (zoals belastingregels) of kan voortvloeien uit contractuele regelingen (zoals details van de contractant). Af en toe kan het nodig zijn dat een overeenkomst wordt gesloten dat een getroffen persoon ons persoonlijke gegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke informatie te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten. Voordat de persoon persoonsgegevens verstrekt, moet de betrokken persoon contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerkers wist de getroffen individuele gevallen ook over de vraag of de verstrekking van persoonsgegevens vereist door de wet of contract of nodig is voor de overeenkomst indien er een verplichting om de persoonlijke gegevens, en welke gevolgen te voorzien zou het niet om persoonlijke informatie te verstrekken.

15. Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming
Als een verantwoordelijk bedrijf onthouden wij ons van automatische besluitvorming of profilering.

Dit privacybeleid werd gemaakt door het College Bescherming Persoonsgegevens Toelichting generator van de DGD Duitse Vereniging voor Data GmbH, die werkt als een externe gegevensbescherming Dresden in samenwerking met de advocaat van de wetgeving inzake gegevensbescherming Christian Solmecke.